WAMASPON zaprasza na szkolenie


Zapraszamy na szkolenie:

RODO - Unijna reforma ochrony danych osobowych - zastosowanie na polskim rynku nieruchomości.

Założenia, nowe uprawnienia i obowiązki, poprawne procedury i przykładowa dokumentacja.

Termin: 08.05.2018 roku ( wtorek), godz. 10.00. 
Prowadzący: mgr Zbigniew Kubińsk
i -  radca prawny, pośrednik w obrocie nieruchomościami, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca na kursach i studiach podyplomowych, Wiceprezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości oraz Prezydent Powszechnego Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości. Wielokrotnie brał udział w pracach legislacyjnych nad regulacjami istotnymi dla rynku nieruchomości i zawodów nieruchomościowych. 
Miejsce szkolenia: Olsztyn, Hotel Kopernik, Aleja Warszawska 37.
Przewidywany czas szkolenia: 6 godzin edukacyjnych.
Koszt szkolenia: dla członków WAMASPON – 80 zł,  dla pozostałych uczestników – 200 zł

Po szkoleniu zapraszamy na obiad w formie stołu szwedzkiego. Koszt posiłku 60 zł.
Serdecznie zapraszamy.

Seminarium kierowane jest do podmiotów działających na rynku nieruchomości; doradców rynku nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, deweloperów itd. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.

Program szkolenia.

1. Zagadnienia. Wprowadzenie do problematyki ochrony danych osobowych.

Wprowadzenie do źródeł Prawa Unijnego. Instytucje Unijne i ich kompetencje w zakresie tworzenia prawa unijnego w kontekście ochrony danych osobowych. Co to są dane osobowe i dlaczego ochrona danych osobowych jest istotna we współczesnym świecie. Unia Europejska. Instytucje zaangażowane w ochronę danych osobowych. Prawo pierwotne i prawo pochodne UE w kontekście regulacji ochrony danych osobowych. Ochrona danych osobowych prawem podstawowym. Ewolucja prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i w Polsce. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46 WE, RODO, Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

2. RODO  – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679/UE.

Struktura Rozporządzenia. Preambuła – motywy. Stosunek RODO do Dyrektywy 95/46/WE. Dlaczego Rozporządzenie a nie Dyrektywa? Cechy Rozporządzenia. Zasięg ogólny. Całościowe, natychmiastowe związanie, bezpośrednie stosowanie i bezpośrednia skuteczność, wertykalność, horyzontalność. RODO/GDPR – konsekwencje dla prawa polskiego.  Na czym polega zmiana w zakresie ochrony danych osobowych? Definicja pojęcia „dane osobowe” „Identyfikowalność” osoby fizycznej. Definicja przetwarzania. Definicja ograniczenia przetwarzania. Definicja profilowania. Definicja pseudonimizacji.  Anonimizacja. Zbiór danych. Definicja administratora. Posesor – podmiot przetwarzający. Definicja odbiorcy, Definicja strony trzeciej. Definicja zgody (na przetwarzanie); forma zgody, sposób udzielenia zgody, dobrowolność zgody, konkretność zgody, świadomość zgody, jednoznaczność zgody, cofnięcie zgody, ciężar dowodu wyrażenia zgody. Organ nadzorczy. Zasady przetwarzania danych osobowych. Zasada legalności. Zasada rzetelności. Zasada przejrzystości. Zasada rozliczalności. Definicja naruszenia ochrony danych osobowych. Obowiązek informacyjny. Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach). Domyślna ochrona danych (privacy by default). Ochrona danych na etapie projektowania (privacy by design). Prawa osób, których dane są przetwarzane. Prawo dostępu. Prawo do sprostowania.  Prawo sprzeciwu. Prawo do zapomnienia. Prawo do przenoszenia danych. Pseudonimizacja, anonimizacja, profilowanie, powierzenie przetwarzania. Omówienie stanu projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Obowiązki administratora. Wdrożenie środków organizacyjnych i technicznych. Pojęcie ryzyka. Ocena ryzyka. Ryzyka naruszeń. Polityki ochrony danych.  Rejestrowanie czynności przetwarzania. Bezpieczeństwo danych. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych. Zawiadamianie o naruszeniu. Ocena skutków dla ochrony danych. Inspektor ochrony danych. Środki ochrony prawnej.

3. Praktyczna strona wdrażania RODO na rynku nieruchomości. Dokumentacja i procedury.

Zmiany, które należy uwzględnić w polityce swojego podmiotu w związku z RODO a także wdrażając odpowiednie środki. Polityki przetwarzania danych. Polityka bezpieczeństwa. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym w kwestii przetwarzania danych osobowych. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych i rejestr wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora. Klauzula obowiązku informacyjnego po rozpoczęciu stosowania RODO przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą lub w inny sposób niż od osoby której dane dotyczą. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodna z RODO. Dokumentacja  naruszeń ochrony danych osobowych. Procedury uruchamiane w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych, przekazania danych i inne …       

formularz zgłoszenia                                                                                    

Copyright WAMASPON 2013