Regulamin udostępniania materiałów szkoleniowych WAMASPON

Regulamin udostępniania materiałów szkoleniowych

Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin udostępniania materiałów szkoleniowych Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udostępniania za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.wamaspon.olsztyn.pl oraz przesyłania i przekazywania materiałów szkoleniowych członkom Stowarzyszenia,
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzowanego dostępu do materiałów szkoleniowych udostępnionych na stronie www.wamaspon.olsztyn.pl;
 2. login – jawny ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do autoryzowanego dostępu do materiałów szkoleniowych udostępnionych na stronie www.wamaspon.olsztyn.pl;
 3. materiały szkoleniowe – materiały o charakterze edukacyjno-informacyjnym zamieszczane w postaci plików na stronie www.wamaspon.olsztyn.pl lub przekazywane przez Wamaspon drogą elektroniczną, pocztową lub bezpośrednio na różnych nośnikach danych, w tym w postaci papierowej;
 4. Organizator – Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, zwane także Wamaspon;
 5. Uczestnik – członek zwyczajny Wamaspon, któremu nadany został przez Organizatora login oraz udostępnione hasło dostępu do materiałów szkoleniowych zamieszczanych na stronie www.wamaspon.olsztyn.pl, lub któremu zostały przesłane lub przekazane przez Organizatora materiały szkoleniowe

§ 2.

Udostępnianie materiałów szkoleniowych

 1. Organizator udostępnia Uczestnikom materiały szkoleniowe przez:
 1. zamieszczenie plików na stronie www.wamaspon.olsztyn.pl oraz nadanie każdemu Uczestnikowi indywidualnego loginu i hasła dostępu,
 2. przesłanie plików drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Uczestnika do takiego kontaktu,
 3. przesłanie materiałów szkoleniowych utrwalonych na nośniku danych, w tym w formie pisemnej, drogą pocztową na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika do takiego kontaktu, albo ich bezpośrednie przekazanie.
 1. Wyboru formy i sposobu udostępnienia Uczestnikom materiałów szkoleniowych dokonuje Organizator.
 2. Pobranie lub otworzenie pliku zawierającego materiały szkoleniowe zamieszczonego na stronie www.wamaspon.olsztyn.pl lub otworzenie pliku zawierającego materiały szkoleniowe otrzymanego drogą elektroniczną, pocztową lub bezpośrednio, jest jednoznaczne z akceptacją przez Uczestnika treści niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Uczestnika oraz adresu e-mail i adresu pocztowego, wskazanych przez Uczestnika oraz wstrzymania udostępniania materiałów szkoleniowych do czasu potwierdzenia tych danych.

§ 3.

Wymagania techniczne

 1. Dla prawidłowego korzystania z materiałów szkoleniowych udostępnianych przez Organizatora niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika sprzętu elektronicznego spełniającego co najmniej następujące wymagania techniczne:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. oprogramowanie do odczytu dokumentów w formacie *.doc, *.docx, *.pdf, *.pps, *.jpg,
  4. dostęp do poczty elektronicznej.
  5. Uczestnik powinien posiadać indywidualne konto poczty elektronicznej e-mail.

§ 4.

Zasady korzystania z materiałów szkoleniowych

 1. Egzemplarz materiałów szkoleniowych przechodzi na własność Uczestnika z chwilą jego pobrania lub przekazania przez Organizatora.
 2. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi przysługującymi Organizatorowi lub osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia na Uczestnika autorskich praw majątkowych do tych materiałów.
 4. Uczestnik może wykorzystywać materiały szkoleniowe wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem, na użytek własny lub prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 5. Bez zgody Organizatora Uczestnik nie jest uprawniony do:
  1. modyfikacji, adaptacji, zmiany lub łączenia materiałów szkoleniowych oraz tworzenia na ich podstawie prac pochodnych,
  2. udostępniania, wypożyczania, sprzedaży lub przekazywania w inny sposób materiałów szkoleniowych osobom trzecim,
  3. powielania materiałów szkoleniowych dla celów komercyjnych.
  4. Wyłączenie całości lub części treści materiałów szkoleniowych spod ochrony prawa autorskiego będzie każdorazowo oznaczane przez Organizatora w treści materiałów szkoleniowych lub osobnych dokumentów.

§ 5.

Zasady odpowiedzialności

 1. Uczestnik odpowiada wobec Organizatora za naruszenie zasad korzystania z materiałów szkoleniowych przez siebie oraz przez osoby działające pod jego kierownictwem lub nadzorem.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień §4 Regulaminu Uczestnik zapłaci Organizatorowi karę umowną w wysokości 3.000,00 złotych (trzy tysiące złotych).
 3. Niezależnie od prawa żądania zapłaty kary umownej określonej w pkt. 2 Organizatorowi przysługuje prawo żądania zaprzestania naruszania przepisów Regulaminu przez Uczestnika lub osoby działające pod jego kierownictwem lub nadzorem, a także usunięcia skutków tych naruszeń.
 4. Treść materiałów szkoleniowych ma charakter edukacyjno-informacyjny i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora lub osób trzecich.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z materiałów szkoleniowych, w tym w szczególności za szkody poniesione lub wyrządzone przez Uczestnika, a spowodowane wykorzystaniem przez niego treści zawartych w materiałach szkoleniowych.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Informacje o dokonanych zmianach Regulaminu będą przekazywane Uczestnikom za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Jednolity tekst Regulaminu publikowany jest na stronie internetowej Wamaspon www.wamaspon.olsztyn.pl
 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
Copyright WAMASPON 2013