Tekst jednolity Statutu WAMASPON ze zmianami podjętymi uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków WAMASPON z dnia 27 października 2016 r.

STATUT
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO STOWARZYSZENIA
POŚREDNIKÓW W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Nazwa i siedziba.

Art. 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, zwane jest poniżej WAMASPONlub Stowarzyszenie.

Art. 2

Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją społeczno-zawodową, zrzeszającą osoby wykonujące działalność zawodową lub naukowo-dydaktyczną w zakresie pośrednictwa
w obrocie nieruchomościami.

Art. 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i innych krajów
Unii Europejskiej.

Art. 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest Olsztyn.

Art. 5

WAMASPON może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym
lub podobnym profilu działalności.

WAMASPON opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Stowarzyszenia, może jednak zatrudniać pracowników dla prowadzenia spraw Stowarzyszenia.

Art. 6

Stowarzyszenie ma prawo używać własnego znaku, własnych odznak i pieczęci, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Cele i środki działania.

Art. 7
Celem działalności WAMASPON jest:
1. reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia wobec władz administracji państwowej i samorządowej, organizacji społecznych i gospodarczych oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych,
2. tworzenie i wdrażanie zasad współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
3. promocja i propagowanie korzystania z usług członków Stowarzyszenia,
4. kształtowanie wizerunku pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jako profesji i pośrednika w obrocie nieruchomościami jako członka odrębnej grupy zawodowej,
5. upowszechnianie i propagowanie zasad etyki zawodowej i standardów zawodowych, kontrola i egzekwowanie ich przestrzegania,
6. ochrona interesów członków Stowarzyszenia,
7. dbałość o profesjonalizm i wysoki poziom usług pośredników,
8. podnoszenie kwalifikacji zawodowych pośredników,
9. udział w kształtowaniu rynku nieruchomości,
10. wspieranie lokalnych i ogólnokrajowych inicjatyw dotyczących rozwoju zawodu pośrednika,
11. wspieranie procesów stanowienia prawa i opiniowanie projektów aktów prawnych,
12. działalność naukowa i naukowo-techniczna obejmująca szeroko pojęte zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości,
13. działalność edukacyjna i oświatowa w zakresie rynku nieruchomości,
14. działalność kulturalna.

Art. 8

Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
1. organizowanie kursów, szkoleń, konferencji i seminariów dotyczących rynku nieruchomości,
2. organizowanie kursów zawodowych i praktyk zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
3. organizację kształcenia zawodowego na zasadach przewidzianych w przepisach prawa,
4. potwierdzanie kwalifikacji zawodowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
5. sprawdzanie i potwierdzanie spełnienia warunków odbycia praktyki zawodowej przez kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami,
6. wdrażanie systemów certyfikacji zawodowej, środowiskowej i jakościowej,
7. prowadzenie i wspieranie działalności naukowej w zakresie badań rynku nieruchomości,
8. prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-technicznej w zakresie propagowania i wdrażania technicznych i informatycznych metod i systemów pracy, w tym regionalnych i ogólnokrajowych systemów wymiany ofert członków Stowarzyszenia oraz serwisów internetowych,
9. podejmowanie działań mających na celu rozwój współpracy między pośrednikami w obrocie nieruchomościami,
10. prowadzenie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o pokrewnym charakterze,
11. organizowanie i popieranie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
12. prowadzenie działalności wydawniczej,
13. organizowanie imprez kulturalnych, takich jak: koncerty, festiwale, wystawy, happeningi, aukcje oraz patronat i wspieranie wydarzeń kulturalnych,
14. organizowanie środowiskowych spotkań kulturalnych i integracyjnych.

Art. 9

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a. Wydawania książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1,
b. Działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z,
c. Pozostałą działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z,
d. Działalność portali internetowych – 63.12.Z,
e. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych – 66.22.Z,
f. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 68.31.Z,
g. Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z,
h. Działalność związana z reprezentowaniem mediów – 73.12,
i. Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z,
j. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z,
k. Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59,
l. Działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z,
m. Działalność związana z administracyjna obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – 82.1,
n. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z,
o. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – 82.99.Z,
p. Działalność agencji profesjonalnych – 94.12.Z,

3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe Stowarzyszenia. Może być on przeznaczony także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych oraz na opłacanie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Art. 10
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych,
4. kandydatów.

Art. 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna wykonująca działalność zawodową lub naukowo-dydaktyczną w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Art. 12

Członek zwyczajny ma prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. brania udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia, składania wniosków i propozycji uchwał,
c. brania udziału w pracach komisji, zespołów roboczych i naukowych – stałych i okresowych,
d. korzystania z urządzeń, świadczeń oraz poradnictwa fachowego Stowarzyszenia,
e. uczestniczenia we wszystkich imprezach, konferencjach i seminariach organizowanych przez Stowarzyszenie,
f. używania znaku Stowarzyszenia oraz tytułu Członek Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Art. 13

1. Osoba ubiegająca się o status członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu składa pisemny wniosek do Zarządu WAMASPON. Z chwilą złożenia wniosku, osoba ta uzyskuje status członka kandydata, a jej kandydatura zostaje przedstawiona do zaopiniowania członkom Stowarzyszenia.
2. Zarząd WAMASPON rozpatruje wniosek o członkostwo zwyczajne w ciągu trzech miesięcy od dnia jego złożenia, po zasięgnięciu i uwzględnieniu opinii członków Stowarzyszenia.
3. Członek kandydat obowiązany jest wnieść opłatę wstępną w wysokości połowy opłaty wpisowego do WAMASPON. Opłata wstępna zostaje zaliczona na poczet opłaty wpisowego do WAMASPON, z chwilą przyjęcia członka kandydata w poczet członków zwyczajnych WAMASPON. W przypadku nieprzyjęcia kandydata w poczet członków zwyczajnych, opłata wstępna nie podlega zwrotowi.
4. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członka kandydata w poczet członków zwyczajnych skutkuje wygaśnięciem statusu członka kandydata.
Treść uchwały przekazywana jest kandydatowi listem poleconym, zaś członkom Stowarzyszenia w formie korespondencji zwyczajowo przyjętej w kontaktach między Zarządem WAMASPON a członkami.
5. Od uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych WAMASPON przysługuje, w ciągu 14 dni od dnia przekazania treści uchwały, prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia członków WAMASPON, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna. Prawo to przysługuje członkowi kandydatowi i każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia.

Art. 14

Członek kandydat ma prawo do:
a. brania udziału w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia członków WAMASPON, z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b. brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. uczestniczenia we wszelkich imprezach, konferencjach i seminariach organizowanych przez WAMASPON, jednakże bez praw przysługujących członkowi zwyczajnemu,
d. używania tytułu Członek Kandydat Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

Art. 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która zadeklaruje wsparcie finansowe i/lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia. Wysokość lub wartość zadeklarowanego wsparcia nie może być niższa od wysokości rocznej składki członkowskiej obowiązującej członków zwyczajnych.
2. O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd WAMASPON w formie uchwały, na pisemny wniosek danej osoby lub jednostki. Treść uchwały przekazywana jest w trybie określonym w art. 13 pkt. 4. Od uchwały o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w poczet członków wspierających przysługuje, w terminie 14 dni od dnia przekazania treści uchwały, prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia członków WAMASPON, którego uchwała w tym przedmiocie jestostateczna. Prawo to przysługuje wnioskodawcy oraz każdemu członkowi Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający opłaca składki członkowskie w zadeklarowanej przez siebie wysokości lub świadczy zadeklarowane wsparcie rzeczowe.

Art. 16

Członek wspierający ma prawo do:
a. uczestniczenia bez prawa głosu w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia członków WAMASPON,
b. brania udziału w pracach komisji, grup i zespołów z głosem doradczym,
c. uczestniczenia w organizowanych przez WAMASPON imprezach, konferencjach, seminariach i szkoleniach na prawach członka zwyczajnego.

Art. 17

1. Członkostwo honorowe nadawane jest osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla działalności na rzecz rozwoju rynku nieruchomości i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Członkostwo honorowe nadaje i odbiera Walne Zgromadzenie członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 15 członków zwyczajnych WAMASPON.
3. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka wspierającego.
4. Członek honorowy nie opłaca składek członkowskich.

Art. 18

Członkowie zwyczajni WAMASPON i członkowie kandydaci WAMASPON obowiązani są do:
a. przestrzegania statutu WAMASPON, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b. aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
c. przestrzegania standardów zawodowych i zasad etyki zawodowej,
d. przyczyniania się do osiągania celów Stowarzyszenia,
e. terminowego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
f. ciągłego doskonalenia zawodowego,
g. przyczyniania się swoja postawą i działaniami do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia w środowisku,
h. dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
i. zabiegania o kształtowanie pozytywnego wizerunku grup zawodowych związanych z rynkiem nieruchomości,
j. stawiania się na wezwanie Komisji Etyki i Standardów Zawodowych WAMASPON oraz składania wyjaśnień w sprawach prowadzonych przez Komisję, przekazywania żądanych dokumentów lub danych w wyznaczonym przez Komisję terminie.

Art. 19

Członkostwo w WAMASPON ustaje na skutek:

1. skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonanego na skutek uchwały Zarządu w następujących przypadkach:
a. pozbawienia członka zwyczajnego licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami,
b. śmierci członka lub, w przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną – jego likwidacji albo wypowiedzenia członkostwa,
c. niewypełniania obowiązków członka, w szczególności w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż cztery miesiące, pomimo otrzymania dwukrotnego wezwania do zapłaty, skierowanego przez Stowarzyszenie na adres poczty elektronicznej podanej przez członka jako adres do korespondencji.

2. pozbawienia członkostwa na skutek uchwały Zarządu w następujących przypadkach:
a.niewypełniania obowiązków członka, w szczególności w przypadku zalegania z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż cztery miesiące, pomimo otrzymania dwukrotnego wezwania do zapłaty, skierowanego przez Stowarzyszenie na adres poczty elektronicznej podanej przez członka jako adres do korespondencji.
b. rażącego naruszenia postanowień niniejszego statutu,
c. popełnienia czynu dyskwalifikującego daną osobę jako członka Stowarzyszenia lub godzącego w dobre imię Stowarzyszenia,
d. rażącego naruszenia standardów zawodowych lub zasad etyki zawodowej,
e. stwierdzenia zaprzestania przez członka prowadzenia działalności zawodowej lub naukowo-dydaktycznej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
f. prawomocnego skazania członka za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe,
g.pozbawienia członka praw publicznych na skutek prawomocnego orzeczenia sądu.

3. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa.

Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w pkt. 2 Zarząd umożliwi członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie pozbawienia członkostwa, w przypadkach określonych w pkt. 2, każdemu członkowi zwyczajnemu WAMASPON przysługuje w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o treści uchwały, prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.

Art. 20

Członkostwo w WAMASPON ulega zawieszeniu na podstawie uchwały Zarządu:
1. na pisemny wniosek członka o zawieszenie członkostwa,
2. w przypadku zalegania z opłatą składki członkowskiej za okres dłuższy niż trzy miesiące, pomimo otrzymania wezwania do zapłaty skierowanego przez Stowarzyszenie na adres poczty elektronicznej podany przez członka jako adres do korespondencji. Członkostwo w tym przypadku ulega zawieszeniu z chwilą upływu terminu wyznaczonego do uregulowania zaległości w wezwaniu do zapłaty.

Od uchwały Zarządu w sprawie zawieszenia członkostwa nie przysługuje prawo odwołania.

Organy Stowarzyszenia

Art. 21
Organami Stowarzyszenia są:
a. Walne Zgromadzenie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Komisja Etyki i Standardów Zawodowych.

Art. 22

1. Kadencja wszystkich wybieralnych organów WAMASPON trwa trzy lata. Wyboru organów dokonuje Walne Zgromadzenie Członków WAMASPON. Wybór organów odbywa się w głosowaniu tajnym. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie, mogą jednak uzyskać zwrot poniesionych kosztów.
2. W przypadku ustąpienia lub odwołania członka któregokolwiek z organów wybieralnych, następuje uzupełnienie składu organu w ilości nieprzekraczającej 1/2 ilości członków pochodzących z wyboru.

Art. 23

Nie można łączyć funkcji w wybieralnych organach Stowarzyszenia.

Art. 24

Uchwały wszystkich organów WAMASPON, z wyjątkiem spraw szczegółowych, przewidzianych w niniejszym statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej 1/2 ilości członków uprawnionych do głosowania.

Walne Zgromadzenie.

Art. 25

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem WAMASPON.
2. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu.
3. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, za pomocą poczty elektronicznej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają przy obecności:
a. w pierwszym terminie – liczby członków określonej w art. 24.
b. w drugim terminie, który może być wyznaczony na ten sam dzień nie wcześniej niż w 30 minut po pierwszym terminie – bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania.

Art. 26

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbywać w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek Komisji Etyki i Standardów Zawodowych,
d. na umotywowany pisemny wniosek zgłoszony przez co najmniej 1/5 liczby członków zwyczajnych WAMASPON.
4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku o zwołanie. W przypadku niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w określonym wyżej terminie, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uprawnione będą podmioty określone w art. 26 pkt. 3 lit. b, c i d.

Art. 27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a. wybór i odwołanie członków Zarządu – w tym Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej – w tym jej Przewodniczącego, Komisji Etyki i Standardów Zawodowych – w tym jej Przewodniczącego oraz uzupełnienie składów organów,
b. określenie głównych kierunków działania WAMASPON,
c. uchwalanie rocznych preliminarzy budżetowych,
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań złożonych przez wybieralne organy WAMASPON,
e. udzielanie absolutorium Zarządowi, uchwalanie statutu i jego zmian,
f. uchwalanie i zmiana regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki i Standardów Zawodowych oraz aktów wewnątrzorganizacyjnych obowiązujących członków WAMASPON,
g. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Komisji Etyki i Standardów Zawodowych i od uchwał Zarządu w sprawach przewidzianych w statucie,
h. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego oraz majątku ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych,
i. uchwalanie zasad powołania biura WAMASPON,
j. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
k. powoływanie i odwoływanie stałych i okresowych komisji,
l. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego WAMASPON,
m. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
n. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

Art. 28

1. Walne Zgromadzenie członków WAMASPON, po otwarciu go przez Prezesa Zarządu, wybiera Przewodniczącego, który prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia zgodnie z regulaminem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje sprawy zgłoszone we wniosku o jego zwołanie.

Art. 29

Uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczące zmiany statutu, odwołania wybieralnych organów oraz rozwiązania Stowarzyszenia muszą zapaść większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, chyba że podejmowane są w drugim terminie, zgodnie z treścią art. 25 pkt 4 lit. b.

Zarząd.

Art. 30

1. Zarząd WAMASPON składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Zarząd wybiera spośród swego składu Wiceprezesa i Skarbnika.
2. Osoby wchodzące w skład Zarządu mogą być w każdym czasie odwołane przez Walne Zgromadzenie.

Art. 31

1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia, kieruje jego bieżącą działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Prezes kieruje pracami Zarządu.
3. Do składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest łączne działanie Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa wraz z jednym z członków Zarządu.

Art. 32

Do kompetencji Zarządu należy m.in.:
a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia,
b. przygotowanie budżetów i preliminarzy dla poszczególnych przedsięwzięć Stowarzyszenia,
c. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych,
d. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem i funduszami,
e. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego Stowarzyszenia o wartości nie przekraczającej kwoty 10 000 złotych,
f. podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa,
g. występowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie i pozbawienie członkostwa honorowego,
h. powoływanie komisji i zespołów roboczych oraz ustalanie ich zadań,
i. powoływanie pełnomocników Stowarzyszenia do realizacji zadań statutowych,
j. delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do prac w organizacjach związanych z rynkiem nieruchomości,
k. zgłaszanie kandydatur członków stowarzyszenia do nagród i wyróżnień,
l. podejmowanie działań organizatorskich w celu realizacji zadań statutowych WAMASPON.

Art. 33

Obowiązkiem Zarządu jest zwołanie Walnego Zgromadzenia każdego roku, najpóźniej
do dnia 30 marca.

Art. 34

Zarząd obowiązany jest przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu coroczne sprawozdanie z działalności zarządu, bilans i sprawozdanie finansowe.

Art. 35

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu.
3. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Komisji Etyki i Standardów Zawodowych, pełnomocnicy Stowarzyszenia, delegaci do prac w innych organizacjach oraz inne osoby zaproszone przez Zarząd.

Art. 36

1. Do wykonywania swoich funkcji Zarząd może zatrudniać niezbędny personel.
2. Prace biura Stowarzyszenia nadzoruje Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

Art. 37

Zarząd działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

Komisja Rewizyjna

Art. 38

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia. Składa się z dwóch lub trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

Art. 39

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest w szczególności:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia, w szczególności działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości i rzetelności,
b. występowanie do Walnego Zgromadzenia i Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych,
c. żądanie udzielenia przez Zarząd wyjaśnień,
d. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu.

Komisja Etyki i Standardów Zawodowych.

Art. 40

Komisja Etyki i Standardów Zawodowych składa się z trzech do sześciu członków, w tym Przewodniczącego, wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

Art. 41

Komisja Etyki i Standardów Zawodowych powoływana jest do rozstrzygania spraw związanych z nieprzestrzeganiem standardów i zasad etyki zawodowej przez członków Stowarzyszenia oraz sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

Art. 42

Od orzeczeń Komisji Etyki i Standardów Zawodowych przysługuje członkowi Stowarzyszenia, wobec którego wydano orzeczenie, prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Art. 43

Tryb i zasady działania Komisji Etyki i Standardów Zawodowych określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie.

Majątek Stowarzyszenia.

Art. 44

Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Art. 45

Fundusze Stowarzyszenia stanowią:
a. wpisowe i składki członkowskie,
b. dotacje i subwencje,
c. darowizny i zapisy,
e. wpływy z działalności statutowej,
f. dochody z własnej działalności gospodarczej,
h. dochody z majątku Stowarzyszenia.

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

Art. 46

Decyzję o rozwiązaniu WAMASPON może podjąć jedynie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w tym celu zwołane.

Art. 47

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu WAMASPON Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje komisję likwidacyjną, określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.