POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA • RODO

Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (RODO)

DEFINICJE

Administrator: Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, ul. Władysława Orkana 13, 10-012 Olsztyn, NIP 739-23-64-774 (zwane dalej również „WAMASPON”, „Administrator”),

Dane osobowe: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoba, której dane dotyczą: każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca lokal Administratora, stronę internetową lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie na adres: Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Władysława Orkana 13, 10-012 Olsztyn, adres e-mail: wamaspon@wamaspon.olsztyn.pl

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy lub świadczonych w związku z tą umową usług.

Administrator zobowiązany jest do dbania, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym przetwarzaniu dla osób, bezpośrednio zainteresowanych.

Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „włamania na serwer, ich utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na danych osobowych tylko przez osoby uprawnione.

Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności, Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

Dane osobowe przetwarzane są:

w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług WAMASPON, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym w celach analitycznych i statystycznych, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
na podstawie zgody Klienta w celu prowadzenia marketingu produktów i usług podmiotów trzecich, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO,
ewentualnie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Klientem umową o świadczenie usług, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
Korespondencja e-mailowa oraz tradycyjna

W przypadku kierowania do Administratora korespondencji e-mailowej lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja. W takim wypadku podanie określonych danych jest wymagane przez Administratora tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne dla powyższego celu, a brak podania takich danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Administrator przetwarza jedynie dane osobowe w sposób adekwatny dla sprawy, której dotyczy korespondencja. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jedynie osobom upoważnionym.

Kontakt:
telefoniczny
W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, możemy żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt.
W takim wypadku brak podania danych będzie skutkować brakiem możliwości obsługi tej sprawy (art. 6 ust. 1 lit f RODO, polegający na konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą).

e-mailowy
adres e-mail: wamaspon@wamaspon.olsztyn.pl
Zbieranie danych w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem innych umów

W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem konkretnej umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w momencie zawierania umowy.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcą danych osobowych mogą być: podmioty prowadzące portale ogłoszeń, dostawcy usług IT, dostawcy usług telekomunikacyjnych, operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty archiwizujące lub usuwające dane, podmioty z zakresu dochodzenia należności, doradcy zewnętrzni, kancelarie prawne oraz inni podwykonawcy, z których korzysta Administrator w celu świadczenia Usług,

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane Klienta nie będą przekazywane danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej chyba że obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub jest związany z realizacją umowy zawartej z osobą zainteresowaną.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe w celu świadczenia usług będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi przez WAMASPON, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

Dane osobowe w celu marketingu własnego WAMASPON będą przetwarzane do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu.

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych (w zakresie w jakim dane Klienta są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy o świadczenie usług),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zgłaszanie żądań związanych z realizacją praw

Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

w formie pisemnej na adres: Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pośredników w Obrocie Nieruchomościami, Władysława Orkana 13, 10-012 Olsztyn
drogą e-mailową na adres: wamaspon@wamaspon.olsztyn.pl.
Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź na zgłoszenia powinna być udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.