Członkiem zwyczajnym WAMASPON może zostać każda osoba fizyczna wykonująca działalność zawodową lub naukowo -dydaktyczną w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

– Osoba ubiegająca się o status członka zwyczajnego WAMASPON składa pisemny wniosek do Zarządu.

Do wniosku należy dołączyć
– wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego – dotyczy przedsiębiorców,
– kopię umowy o pracę lub innej umowy zawartej z przedsiębiorcą – dotyczy pracowników,
– oświadczenie wnioskującego,
– dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł.

Wpisowe z tytułu przyjęcia w poczet członków WAMASPON wynosi 100 złotych. W przypadku nieprzyjęcia członka kandydata w poczet członków zwyczajnych, wpisowe nie podlega zwrotowi.

Osoba składająca wniosek uzyskuje status członka kandydata z chwilą złożenia kompletnego wniosku. Kandydatura zostaje przedstawiona do zaopiniowania wszystkim członkom WAMASPON.

Zarząd WAMASPON rozpatruje wniosek o członkostwo zwyczajne w ciągu trzech miesięcy od dnia jego złożenia, po zasięgnięciu i uwzględnieniu opinii członków Stowarzyszenia.

Przyjęcie w poczet członków WAMASPON następuje w drodze uchwały Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia członka kandydata w poczet członków zwyczajnych skutkuje wygaśnięciem statusu członka kandydata. Treść uchwały przekazywana jest kandydatowi listem poleconym, zaś członkom Stowarzyszenia w formie korespondencji zwyczajowo przyjętej w kontaktach między Zarządem WAMASPON a członkami.

Z chwilą przyjęcia w poczet członków zwyczajnych powstaje obowiązek uiszczania miesięcznych składek członkowskich. Wysokość miesięcznej składki członkowskiej wynosi 35 złotych.

  • wniosek o przyjęcie w poczet członków WAMASPON (aby otworzyć – kliknij lewym klawiszem myszy)
  • oświadczenie wnioskującego (aby otworzyć – kliknij lewym klawiszem myszy).

.
Członkiem wspierającym WAMASPON może być osoba fizyczna lub osoba prawna, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia.

Wysokość lub wartość zadeklarowanego wsparcia nie może być niższa od wysokości rocznej składki członkowskiej obowiązującej członków zwyczajnych.

O przyjęciu w poczet członków wspierających decyduje Zarząd WAMASPON w formie uchwały, na pisemny wniosek danej osoby lub jednostki.